Quin serà el millor criteri per contractar al nostre administrador?

Si la seva comunitat ja té contractats els servies d´un administrador extern, ja sabrà el que suposa per a vostè el cost en concepte d´administrador. Parlo tan sols del cost en concepte d’administració, no a la quota general mensual amb la qual vostè contribueix a les despeses generals de la comunitat.

Els preus poden variar segon la ciutat, el barri, el número de propietaris, la composició de la comunitat, etc. però habitualment el rang es mou entre els 4 i… i els 6,…€ al mes per propietari.

Amb aquesta dada crec que el preu no és el factor de referència principal més adequat a l´hora de contractar al nostre administrador. En termes absoluts no hi ha marge de millora substancial.

Per fer un bon procés de contractació del nostre administrador ens hem d´armar amb un bon seguit de preguntes de forma que amb les seves respostes ens puguem fer una idea del grau de confiança que podrem dipositar en aquella persona o empresa en el seu conjunt.

04_Cuota_03

Si ens focalitzem únicament en el preu, pot ser si que aconseguirem un preu molt baix, però si finalment la persona contractada, el custodi dels nostres assumptes no fa el que ha de fer per nosaltres, el preu a pagar serà alt.

Si aconseguim una quota molt baixa però estem desatesos, la nostra quota finalment no deixarà de ser un regal per no res.

Si la quota és molt baixa serà habitual que els serveis prestats no siguis els adequats o bé s´acabi assumint atribucions que per limitacions i delimitacions de la nostra pròpia formació estan més enllà del nostre coneixement. En aquests casos el consell donat no serà l´adequat o bé pot haver la temptació de trobar compensacions addicionals perdent d´aquesta forma la independència en l´àmbit d´actuació professional. El resultat final a una situació com la descrita es pot suposar com serà.

A l´hora de contractar al nostre administrador, i aquest és el nostre parer particular, em de procurar mesurar el grau de confiança  que podrem dipositar en aquella persona i això, com sempre que parlem en aquests termes, no és una tasca qualsevol.

Nota aclaridora:

Voldríem aclarir que a l´utilitzar el terme “administrador” es fa referència a una figura professional, tant de dona com d´home, en genèric.

Volem pensar que no hi haurà persones que identifiquin una voluntat de benefici de part per qüestió de gènere en aquest escrit per aquesta utilització.

Destacado

CUENTA BANCARIA INDIVIDUALIZADA. VENTAJAS O INCONVENIENTES?

Se habla no sé si poco o mucho, pero se habla entre los clientes de las administraciones de comunidades de la conveniencia o no de que cada comunidad de propietarios disponga de una cuenta bancaria propia de la cual sea la titular.

¿Inconvenientes el hecho de disponer de una cuenta propia de la comunidad? A nuestro modo de ver puede haber alguno, pero la verdad es que de poco muy peso.

El primero de ellos es que si la tradición es participar de una cuenta común o conjunta del administrador, una de las primeras cosas que deberemos hacer es concretar el saldo disponible de nuestra comunidad y acto seguido iniciar el trámite para la constitución de una cuenta particular de la cual será titular nuestra comunidad.

Este tipo de cuenta será perfectamente válida aunque nuestra voluntad sea la de continuar contratando los servicios de un administrador externo.

03_Cuenta_02

La constitución de la nueva cuenta supone realizar algo de papeleo, que el nuevo administrador preparará y gestionar un breve periodo de transición en términos de pagos a proveedores hasta tener disponible el saldo de la comunidad en la nueva cuenta. A esto tan solo cabe añadir la firma de los cargos elegidos en junta por la comunidad como representantes de la misma ante la entidad bancaria.

Tal vez resulta extraño oír hablar de entidad, de un espacio físico en los tiempos en los que vivimos. Si bien es cierto que generalmente no pisamos la oficina y que tota la operativa se realiza de forma telemática, también es cierto y la experiencia lo confirma que para ciertos trámites o ante ciertas dificultades o incidencia resulta muy positivo y a la vez práctico tener a un interlocutor al otro lado con nombres y apellidos, que te conozca y con quien sea posible en un momento determinado poder colaborar de forma cercana. Seguir leyendo “CUENTA BANCARIA INDIVIDUALIZADA. VENTAJAS O INCONVENIENTES?”

QUÈ FAREM AMB L´AMPLADA DE PLACES EN GARATGES D´ÚS PRIVAT?

Aquesta es una qüestió que d´entrada aquí la deixo. Se’m  fa difícil saber què passarà si els cotxes continuen creixen en volum i per tant en amplada.

No ens hem trobat encara amb aquest tipus de problemàtica però al ritme que “evolucionem” penso que no trigarà en ser una font de… neguits.

Partim de la base que l´amplada normal d´una plaça d´aparcament es de 2,20m.

Fa uns anys aquesta amplada feia possible aparcar i poder sortir del vehicle amb facilitat, inclús una persona amb certes dificultats de mobilitat podia fer-ho i la possibilitat de donar un cop amb la porta del nostre cotxe al cotxe del costat, doncs existia però bé vigilant no tenia per que ser.

02_Parquing_03

Ara si que hi ha cotxes petits, però la moda dels vehicles SUV amb unes dimensions considerables fan que cada vegada la distancia entre vehicles aparcats sigui substancialment inferior el que suposa que en molts casos tot i estar en una forma fantàstica, sortir del vehicle implica certes dificultats.

El concepte de “accessibilitat universal” també inclou els espais destinats a garatges privats i molt possiblement la confluència de deferents drets entri en conflicte.

Si en un espai d´aparcament públic com pot ser un pàrquing d´un centre comercial a l´aire lliure ja s´estan repintant noves places amb amplades superiors a les habituals i s´estan creant places d’ample especial per persones amb problemes de mobilitat situades en llocs especials, en garatges privats d´us privat amb places en propietat totalment delimitades en dimensions, no es veu la possibilitat de aplicar les mateixes solucions.

Haurem de demanar al veí que canviï de cotxe? Que ens llogui o vengui la seva plaça?

La veritat que es tracta d´un tema obert a solucions molt creatives.

Les estarem esperant.

 

Comunicaciones con la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria)

¿Han oído hablar de las notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos (NEO)?

El pasado 2 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si su comunidad tiene contratados los servicios de un administrador externo es muy posible ya sepa de que se trata porque es una cuestión que le habrá sido expuesta en alguna junta o bien ya la habrá resuelto el administrador. Si no es usted el presidente de la comunidad es muy posible que no haya tenido conocimiento del trámite.

01_AEAT_01

Si su comunidad se auto-administra, es muy posible que desconozca de que se trata. Si es así, “no pasa nada” de momento, no se preocupe más de la cuenta. Una ley no es de aquellas cosas que generalmente las personas leemos durante el desayuno y mucho menos si no sabemos que existe. Seguir leyendo “Comunicaciones con la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria)”

RD 1/2013, discapacitat, mobilitat. Què implica?

Des del passat dia 04 de desembre de 2017 està vigent el RD 1/2013 anomenat “Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Fa referència a diferents situacions i entorns i una d´elles són les comunitats de propietaris.

És una norma que està pensada per beneficiar-nos tots, per que sense tenir presents els factors que la fonamenten en origen, l’edat en si mateix ja ens comporta limitacions en les nostres capacitats.

abandoned-architecture-building-1246078

El que sí que implica aquesta norma es que les actuacions que d´ella se´n deriven generalment hauran de ser finançades amb recursos propis de la comunitat. Subvencions?… pot ser però si hem de ser pràctics, d´entrada no comptarem i menys si es tracta d´una actuació d’urgència.

La implantació d´aquesta norma, tot i tenir com a finalitat un bé comú pot ser un camí no del tot confortable. És per això que us aconsellem planificar-lo amb temps i fer-lo amb els companys de viatge adequats.

En cada cas la solució serà diferent i caldrà poder prendre decisions amb relació a informació d´alta qualitat. El com obtenir aquest nivell d´informació serà el contingut d´una pròxima publicació.

Destacado

¿Forma parte de una mancomunidad de propietarios… y no lo sabe?

Es posible que su vivienda forme parte de una mancomunidad de propietarios, constituida mediante escritura pero que en ningún momento llego a legalizarse… y usted no sea consciente de ello.

Comuidades_Propietarios_terrassa

Cuando formamos parte de un complejo de viviendas en el que los elementos comunes son evidentes por que se dispone de equipamientos para diversos edificios, portales o escaleras individuales como pueden ser zonas ajardinadas, piscinas, cercados perimetrales,  viales interiores, etc., no hay duda. Sabemos que estamos sujetos a una “cuota general”, con la que haremos frente a los gastos derivados de zonas y elementos comunitarios y por otra parte tendremos una “cuota especial” correspondiente a nuestro portal o escalera únicamente. Seguir leyendo “¿Forma parte de una mancomunidad de propietarios… y no lo sabe?”